Text to Ekalipi Converter

Language Text to Ekalipi Converter

Language --> Dogri

Script : Dogri --> Ekalipi