Huānyíng lái dào wǒmen de zhōngwén (pīnyīn) yèmiàn

Wneeŧ Δ2 å4 woān0 a0 č‑öŋ‑gvn2 (p‑eneen) ayān4

Current Page Website Owner


Č‑öŋ‑gvn2 (p‑eneen) å4 Yè k‑hǎ lì p‑hí č‑wnwn4 č‑hì-

Zhōngwén (pīnyīn) dào Yè kǎ lì pí zhuǎnhuàn qì


Yè k‑hǎ lì p‑hí č‑wnwn4 wy2 č‑öŋ‑gvn2 (p‑eneen)

Yè kǎ lì pí zhuǎnhuàn wéi zhōngwén (pīnyīn)


Video Coming Soon

Enŧù Amyλn2


  Āŧè č‑ālì ú s‑ās‑ān4 eeŧù ŧ‑öŋ‑g3ī λŋ‑gs‑eaŋ‑g3 a0 wöŋ‑gč‑ān4, ŧ‑öŋ‑gs‑hí λŋ‑g2 åc‑hhí č‑hí λŋ‑gfù a0 amyλn2 woyeaŋ‑g4 s‑eeŋ‑g4.

  Yè k‑hǎ lì p‑hí åan3 s‑hì eeŧè uuyλu3 č‑wnč‑hú ee4ì a0 s‑eaŋ‑gfǎ.

  Uuŧǒ woyλu3 č‑as‑hē amyλn2 λöŋ‑g2 å1 k‑a3ǐ Δ4 k‑āp‑h č‑öŋ‑g1 woŧé, čé s‑as‑āŧò k‑āp‑h a0 aran2 k‑a3ǐ ūŧú (eeŋ‑gwn3 bù eeeeŋ‑g4 āčě). Č‑hè ě eewyč‑a0 eearan2 k‑a3ǐ Δ4 k‑āp‑h č‑öŋ‑g1 s‑hě eec‑hì, eeŋ‑g4 λ4 woyλu3 åčě k‑āp‑h a0 an2 ūŧú.

  Öān0 č‑λŋ‑gΔ4 uulì aŋ‑gč‑hù s‑ās‑ān4 č‑hè ī uuå1. aŋ‑gvn4 woān0 a0 č‑āŧ‑hā wöŋ‑gč‑ān4https://www.ekalipi.com https://www.ekalipi.orgåwn1 s‑eaŋ‑gs‑hì s‑ens‑hī.

  Δ4 eaŋ‑g1 s‑å4ì ú ā k‑hǎ lì p‑hí a0 woyλu3 wočā č‑öŋ‑g1, eeŧù eaŋ‑g1 s‑å4ì wyŧà. enŧù yλu3 2 č‑öŋ‑g3 wnaŋ‑g1 amyλn2, λ3 č‑öŋ‑g3 amyλn2 å1 yλu3 s‑hù Δ3 wn4 an2 s‑āyöŋ‑g4 (ŧà wos‑hù amyλn2 č‑öŋ‑g1 yλu3 s‑uuŧō ŧ‑öŋ‑gyöŋ‑g4 hò č‑ās‑å3 λc‑haŋ‑g2 s‑eaŋ‑gsì a0 ānc‑hí. uufǎ ě λc‑haŋ‑g2 s‑eaŋ‑gsì). Č‑hè č‑öŋ‑g3 woyeaŋ‑g4 s‑eeŋ‑g4 an3 aŋ‑g4.

  Bù ŧ‑Δ4 yλuč‑hù a0 s‑hì, yλu3 n ŧè åan3 yöŋ‑g4 č‑as‑hē amyλn2 āns‑hě.
  eec‑hǐ, p‑uuŧ‑öŋ‑g1 een ŧó an2 an3 ān2 čò ānān1 a0 s‑āč‑eeŋ‑g2, ārú Δ4 Δ1 ŧó č‑āŧ‑hā āč‑hū ūŧú uup‑Δ2 hò ǔ eaŋ‑g3 č‑āŧ‑hā eeŧù amyλn2 a0 an2 ålú.

  uus‑eeŋ‑g4 a0 s‑hì, ŧà wos‑hù an2 anwy2 eeč‑öŋ‑g3 amyλn2 čí č‑hí åan3 s‑hì mì uuk‑aan1 a0. öān0 anwy2 eeŋ‑gλ1 uuc‑hǐ.

  Ās‑hǐ Δ4 eeŧù, č‑uurú K‑ök‑ānh hé K‑ās‑r č‑hī λ4 a0 amyλn2 ě s‑āyöŋ‑g4 ŧō ŧè åan3. å3 s‑hí amyλn2 ě λŋ‑gΔa0 åan3. āāŧ‑h eeč‑ān2 s‑hì yöŋ‑g4 “öŧ” åan3 āns‑hě a0. S‑ānΔ4 ǐ “aānāār” åan3 āns‑hě.

  Öān0 anwy2 woyλu3 een ŧó an2 å1 s‑uus‑hī a0 amyλn2 vnŧ‑hí ǔ amyλn2 ans‑an1 wns‑hì bù ŧà. S‑eaŋ‑gān3, ŧ‑āān0 ǔ s‑ānyλu3 a0 woč‑öŋ‑g3 amyλn2 aŋ‑g3 eeŋ‑g4 åan3 yλu3 λŋ‑g4 ŧō wns‑hì.

  Öān0 a0 ānān1 eeŋ‑gŧ‑hí “s‑āyöŋ‑g4 woān0 a0 aŋ‑g1è k‑āp‑h åan3 āns‑hě woyλu3 eeŧù amyλn2 (hé eeŧǔ)”.

Yìndù yǔyán


  Yīgè zhìlì yú shíxiàn yìndù tǒngyī mèngxiǎng de wǎngzhàn, tóngshí réng bǎochí qí fēngfù de yǔyán duōyàng xìng.

  Yè kǎ lì pí jiǎoběn shì yīgè jùyǒu quánqiú yìyì de xiǎngfǎ.

  Rúguǒ suǒyǒu zhèxiē yǔyán nèiróng dōu kěyǐ zài Ekalipi zhōng huòdé, zé xuéxíguò Ekalipi de gèrén kěyǐ yuèdú (jǐnguǎn bù yīdìng lǐjiě). Zhè yě yìwèizhe yīgèrén kěyǐ zài Ekalipi zhōng xiě yīcì, bìng bèi suǒyǒu liǎojiě Ekalipi de rén yuèdú.

  Wǒmen zhèngzài nǔlì bāngzhù shíxiàn zhè yī mùbiāo. Fǎngwèn wǒmen de qítā wǎngzhànhttps://www.ekalipi.com
  https://www.ekalipi.org Yǒuguān xiángxì xìnxī.

  Zài jiāng shòuyì yú āi kǎ lì pí de suǒyǒu guójiā zhōng, yìndù jiāng shòuyì zuìdà. Yìndù yǒu 22 zhǒng guānfāng yǔyán, měi zhǒng yǔyán dōu yǒu shù bǎi wàn rén shǐyòng (dà duōshù yǔyán zhōng yǒu xǔduō tōngyòng huò zhìshǎo fēicháng xiāngsì de dāncí. Yǔfǎ yě fēicháng xiāngsì). Zhè zhǒng duōyàng xìng hěn bàng.

  Bù tài yǒuqù de shì, yǒu nn gè jiǎoběn yòng zhèxiē yǔyán biānxiě.
  yīncǐ, pǔtōng yìn duó rén hěn nán zuò jiǎndān de shìqíng, lìrú zài gāi guó qítā dìqū yuèdú lùpái huò yǔ jiǎng qítā yìndù yǔyán de rén jiāoliú.

  Bùxìng de shì, dà duōshù rén rènwéi yīzhǒng yǔyán jí qí jiǎoběn shì mì bùkěfēn de. Wǒmen rènwéi bìngfēi rúcǐ.

  Jíshǐ zài yìndù, zhūrú Kokani,Sindhi hé Kashmiri zhī lèi de yǔyán yě shǐyòng duō gè jiǎoběn. Yǒu shí yǔyán yě gēnggǎile jiǎoběn. Marathi yǐqián shì yòng “Modi” jiǎoběn biānxiě de. Xiànzài yǐ “Devanagari” jiǎoběn biānxiě.

  Wǒmen rènwéi suǒyǒu yìn duó rén dōu shúxī de yǔyán wèntí yǔ yǔyán běnshēn guānxì bù dà. Xiāngfǎn, tāmen yǔ xiànyǒu de duōzhǒng yǔyán bǎng dìng jiǎoběn yǒu gèng duō guānxì.

  Wǒmen de jiǎndān mìngtí “shǐyòng wǒmen de dāngè Ekalipi jiǎoběn biānxiě suǒyǒu yìndù yǔyán (hé yīngyǔ)”.