आमच्या मराठी ( देवनागरी ) पानावर आपले स्वागत आहे

Āmc‑yā Marāt‑hee(Ɖλwanāgaree)pānāwar āpalλ s‑wāgaŧ āhλ

Ekalipi & Devnagari Characters Keyboard

Current Page Website Owner

Vrushali Patil

Website Owner info (Coming Soon)


Marāt‑hee ( Ɖλwanāgaree ) ŧλ λkalepee ruupān‑ŧar

मराठी ( देवनागरी ) ते एकलिपी रूपांतर


λkalepee ŧλ marāt‑hee ( Ɖλwanāgaree ) ruupān‑ŧar

एकलिपी ते मराठी ( देवनागरी ) रूपांतर

λkalapee B‑hāraŧ - Marāt‑hee (Ɖλwanāgaree)

एकलिपी भारत- मराठी

B‑hāraŧāŧeel B‑hās‑høā


  Hee wλbasāeet b‑hāraŧeey λk‑yāc‑yā s‑wap‑nāsāt‑hee samar‑peŧ asuun b‑hās‑høλcee wepulaŧā rāk‑haŧ āho.

  Λkaleepee hee lepee sm‑puur‑л jagālā p‑rab‑hāw karaлāree lepee āhλ.

  Jr yā sr‑w b‑hās‑hλcee sāmg‑ree λkalapeemđ‑h‑yλ uplb‑đ‑h asλl ŧr ŧee λkalapee s‑heklλl‑yā λk‑hāđ‑yā w‑yk‑ŧeeđ‑wārλ wāclee jāuu s‑hkŧλ (samajaлλ bn‑đ‑hanakārak nāhee). Yācā ar‑ŧ‑h asā āhλ kee λkalepee mađ‑h‑yλ leheŧā yλŧλ āлe λkalepee māheŧ asaлārā p‑raŧ‑yλk jaл wācuu s‑hakaŧo.

  Ŧ‑yās mđŧ krл‑yāsāt‑hee ām‑hee pres‑h‑rmpuur‑wk p‑ryŧ‑n kreeŧ āhoŧ. Ŧps‑heelāŋsāt‑hee āmc‑yā eŧr wλbsāet‑s https://www.ekalipi.com āлe https://www.ekalipi.org wr b‑hλt đ‑yā.

  Λklepeec‑yā p‑hāyđ‑yāsāt‑hee ub‑h‑yā aslλl‑yā sr‑w đλs‑hām‑mđ‑h‑yλ b‑hārŧālā sr‑wāđ‑hek p‑hāyđā hoeel. Lāk‑ho lokān‑đ‑wārλ boll‑yā jāлār‑yā yā b‑hārŧāmđ‑h‑yλ 22 ađ‑hek‑ruŧ b‑hās‑hā āhλŧ (bhuŧλk b‑hās‑hām‑mđ‑h‑yλ asλ anλk s‑hb‑đ āhλŧ jλ sāmān‑y āhλŧ keŋwā kmeeŧkmee k‑huup smān āhλŧ. wāk‑yrcnāhee agđee smān āhλ). hee weweđ‑hŧā ap‑rŧem āhλ.

  Sarāsaree b‑hāraŧeeyān‑nā đλs‑hāŧeel eŧar b‑hāgāŧ ras‑ŧ‑yān‑cee cen‑hλ wācaлλ keŋwā eŧar b‑hāraŧeey b‑hās‑høekāŋs‑hee sŋwāđ sāđ‑haлλ yāsārak‑h‑yā sop‑yā gos‑hø‑tee karaлλ k‑huup awag‑had jāŧλ.

  Ɖur‑đΔwānλ bhuŧλk lok asλ mānŧāŧ kee λk‑hāđee b‑hās‑hā āлe s‑k‑rep‑t λkŧ‑reŧpлλ jodlλlλ āhλ. Āmcλ m‑hллλ āhλ kee asλ nāhee.

  B‑hārŧāŧhee kokлee, sen‑đ‑hee āлe kās‑h‑meree yāsārk‑h‑yā b‑hās‑hā anλk lepee wāprŧāŧ. Kđ‑heekđ‑hee b‑hās‑hām‑mđ‑h‑yλ s‑k‑rep‑t đλk‑heel bđllee jāŧāŧ. "Mođee" s‑k‑rep‑tmđ‑h‑yλ mrāt‑hee lehelee jāycee. Hλ āŧā “đλwnāgree” s‑k‑rep‑tmđ‑h‑yλ lehelλ āhλ.

  Āmcλ m‑hллλ āhλ kee b‑hās‑hλc‑yā sms‑yā j‑yās sr‑w b‑hārŧeey preceŧ āhλŧ, ŧ‑yān‑cλ s‑wŧaøhc b‑hās‑hλs‑hee p‑hārsλ sm‑bn‑đ‑h nāhee. Ŧ‑yāΔwjee ŧ‑yān‑c‑yākdλ as‑ŧeŧ‑wāŧ aslλl‑yā b‑hās‑hλmđ‑h‑yλ bān‑đ‑hlλl‑yā s‑k‑rep‑tc‑yā guлākārāŋs‑hee brλc kāhee krāycλ āhλ.

  Āmacā sopā p‑ras‑ŧāw asā āhλ kee“sar‑w b‑hāraŧeey b‑hās‑høā (āлe eŋg‑rajee) āmac‑yā λkalepee s‑k‑rep‑tacā wāpar k‑ruun lehel‑yā jāŧeel”.

भारतातील भाषा


  ही वेबसाईट भारतीय एक्याच्या स्वप्नासाठी समर्पित असून भाषेची विपुलता राखत आहो.

  एकलीपी ही लिपी संपूर्ण जगाला प्रभाव करणारी लिपी आहे.

  जर या सर्व भाषेची सामग्री एकलिपीमध्ये उपलब्ध असेल तर ती एकलिपी शिकलेल्या एखाद्या व्यक्तीद्वारे वाचली जाऊ शकते
  (समजणे बंधनकारक नाही). याचा अर्थ असा आहे की एकलिपी मध्ये लिहिता येते आणि एकलिपी माहित असणारा प्रत्येक जण वाचू शकतो.

  त्यास मदत करण्यासाठी आम्ही परिश्रमपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत. तपशीलांसाठी आमच्या इतर वेबसाइट्स https://www.ekalipi.com आणि https://www.ekalipi.orgवर भेट द्या.

  एकलिपीच्या फायद्यासाठी उभ्या असलेल्या सर्व देशांमध्ये भारताला सर्वाधिक फायदा होईल. लाखो लोकांद्वारे बोलल्या जाणाऱ्या या भारतामध्ये २२ अधिकृत भाषा आहेत (बहुतेक भाषांमध्ये असे अनेक शब्द आहेत जे सामान्य आहेत किंवा कमीतकमी खूप समान आहेत. वाक्यरचनाही अगदी समान आहे). ही विविधता अप्रतिम आहे.

  सरासरी भारतीयांना देशातील इतर भागात रस्त्यांची चिन्हे वाचणे किंवा इतर भारतीय भाषिकांशी संवाद साधणे यासारख्या सोप्या गोष्टी करणे खूप अवघड जाते.

  दुर्दैवाने बहुतेक लोक असे मानतात की एखादी भाषा आणि स्क्रिप्ट एकत्रितपणे जोडलेले आहे. आमचे म्हणणे आहे की असे नाही.

  भारतातही कोकणी, सिंधी आणि काश्मिरी यासारख्या भाषा अनेक लिपी वापरतात. कधीकधी भाषांमध्ये स्क्रिप्ट देखील बदलली जातात. "मोदी" स्क्रिप्टमध्ये मराठी लिहिली जायची. हे आता “देवनागरी” स्क्रिप्टमध्ये लिहिले आहे.

  आमचे म्हणणे आहे की भाषेच्या समस्या ज्यास सर्व भारतीय परिचित आहेत, त्यांचे स्वतःच भाषेशी फारसे संबंध नाही. त्याऐवजी त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या भाषेमध्ये बांधलेल्या स्क्रिप्टच्या गुणाकारांशी बरेच काही करायचे आहे.

  आमचा सोपा प्रस्ताव असा आहे की“सर्व भारतीय भाषा (आणि इंग्रजी) आमच्या एकलिपी स्क्रिप्टचा वापर करून लिहिल्या जातील”.