ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ

Nm‑m kn‑nd putk‑kλ sus‑wāgt

Ekalipi & Kannada Characters Keyboard

Current Page Website Owner

Website Owner info (Coming Soon)

B‑hārtđl‑le B‑hās‑hλgφu


  B‑hās‑hλgφ wΔweđ‑h‑ymy wΔweđ‑h‑ytλyn‑nu uφeseko‑mdu b‑hārteey eektλy knsegλ meeslāgeruw wλb‑ sΔt‑.

  λklepe lepe wes‑h‑wāđ‑y‑mt preлāmgφn‑nu ho‑mđeruw kl‑pnλyāgeđλ.

  Ee λl‑l b‑hās‑hλy wes‑hywu eeklepeyl‑le lb‑h‑yweđ‑đrλ ađn‑nu eeklepe klet w‑yk‑teyu öđbhuđu (agt‑ywāge ar‑t‑hwāgđeđ‑đruu). eekālepeyl‑le om‑mλ brλybhuđu mt‑tu eeklepeyn‑nu teφeđeruw p‑rteyob‑bruu öđbhuđu λ‑mđr‑t‑h.

  Ađu s‑mb‑hweslu nāwu s‑h‑rđ‑đ‑hλye‑mđ kλls mādut‑teđ‑đλwλ. nm‑m etr wλb‑‌sΔt‑‌gφegλ b‑hλte neede https://www.ekalipi.com mt‑tu https://www.ekalipi.org wewrgφegāge.

  Eeklepeye‑mđ lāb‑h pdλylu ne‑mteruw λl‑lā đλs‑hgφl‑le, b‑hārtwu hλc‑cen lāb‑hwn‑nu pdλyut‑tđλ. b‑hārtđl‑le 22 ađ‑hekrt b‑hās‑hλgφewλ, p‑rteyo‑mđuu lk‑s‑hā‑mtr jnru mātnādut‑tārλ (bhupālu b‑hās‑hλgφl‑le anλk pđgφewλ, ađu sāmān‑y at‑hwā knes‑h‑t‑h hoolut‑tđλ. se‑mt‑yāk‑s‑ sh bhφ hoolut‑tđλ). ee wΔweđ‑h‑ytλyu ađ‑b‑hutwāgeđλ.

  As‑h‑tu ađ‑b‑hutwl‑lwλ‑mđrλ ee b‑hās‑hλgφn‑nu brλylāđ λn‑λn‑ lepegφewλ.
  eđr preлāmwāge srāsre b‑hārteeynegλ đλs‑hđ etr b‑hāggφl‑le rs‑tλ ceh‑nλgφn‑nu öđuwuđu at‑hwā etr b‑hārteey b‑hās‑hλgφn‑nu

  Ɖurđrs‑h‑tws‑hāt‑ bhupālu jnru o‑mđu b‑hās‑hλ mt‑tu ađr lepeyn‑nu bλr‑pdeslāgđ‑mtλ ot‑tegλ joodeslāgeđλ λ‑mđu b‑hāwesut‑tārλ. eđu nejwl‑l λ‑mbuđu nm‑m wāđ.

  B‑hārtđl‑leyuu sh, kookāne, se‑mđ‑he mt‑tu kās‑h‑meere mu‑mtāđ b‑hās‑hλgφu bhu lepegφn‑nu bφsut‑twλ. kλlwom‑mλ b‑hās‑hλgφu s‑k‑rep‑t‑‌gφn‑nu sh bđlāyesewλ. mrāt‑heyn‑nu “moođe” lepeyl‑le brλylāgut‑tet‑tu. eđn‑nu eeg “đλwnāgre” lepeyl‑le brλylāgeđλ.

  λl‑lā b‑hārteeyru precetwāgeruw b‑hās‑hλy sms‑yλgφu b‑hās‑hλgφo‑mđegλ teerā kdemλ ho‑mđerut‑twλ λ‑mbuđu nm‑m wāđ. bđlāge as‑tet‑wđl‑leruw b‑hās‑hλy tΔ s‑k‑rep‑t‑‌gφ bhus‑mk‑h‑yλyo‑mđegλ awregλ en‑nuu hλc‑cen s‑mb‑mđ‑hweđλ.

  Nm‑m srφ p‑rtepāđnλ “λl‑lā b‑hārteey b‑hās‑hλgφu (mt‑tu e‑mg‑les‑h‑) nm‑m eek eeklepe lepeyn‑nu bφse brλybλku“.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು


  ಭಾಷೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಏಕತೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್.

  ಎಕಲಿಪಿ ಲಿಪಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

  ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯವು ಏಕಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏಕಲಿಪಿ ಕಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಓದಬಹುದು (ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ). ಏಕಾಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಏಕಲಿಪಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.

  ಅದು ಸಂಭವಿಸಲು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇತರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ https://www.ekalipi.com ಮತ್ತು https://www.ekalipi.orgವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ.

  ಏಕಲಿಪಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ (ಬಹುಪಾಲು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳಿವೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಬಹಳ ಹೋಲುತ್ತದೆ). ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

  ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಲ್ಲವೆಂದರೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾದ ಎನ್ಎನ್ ಲಿಪಿಗಳಿವೆ.
  ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.

  ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ವಾದ.

  ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಕೋಕಾನಿ, ಸಿಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂತಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಬಹು ಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಷೆಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಮರಾಠಿಯನ್ನು “ಮೋದಿ” ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈಗ “ದೇವನಾಗರಿ” ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

  ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಭಾಷೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ವಾದ. ಬದಲಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆಯ ಟೈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.

  ನಮ್ಮ ಸರಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ “ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು (ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ನಮ್ಮ ಏಕ ಏಕಲಿಪಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು“.