એકલીપી કન્વર્ટરના ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે

λkleepee kn‑wr‑trnā gujrāŧeemāa‑mø āpnua‑mø s‑wāgŧ c‑hλ

Ekalipi & Gujarati Characters Keyboard

Current Page Website Owner

Afsana Kargathara
Website Owner info (Coming Soon)

Gujrāŧee tu Λklepee Kan‑vartar

ગુજરાતી થી એકલીપી કન્વર્ટર

λkalapee ŧλ Gujrāŧee kanawar‑tar

એકલીપી થી ગુજરાતી કન્વર્ટ


Video Coming Soon

B‑hārŧmāŋ B‑hās‑hāo


  B‑hārŧeey λkŧānā s‑wp‑nnλ smr‑peŧ λk wλb sāet, j‑yārλ ŧλ b‑hās‑hāonee smruđ‑d‑h wewed‑hŧā jālwee rāk‑hλ c‑hλ.

  Λkleepee lepe wes‑h‑ww‑yāpee asro sāŧ‑hλno λk wecār c‑hλ.

  Jo ā bd‑hee b‑hās‑hānee sāmg‑ree λkleepeemāa‑mø uplb‑d‑h c‑hλ, ŧo ŧλ λkleepee s‑heek‑hee cuukee hoy ŧλ w‑yk‑ŧe đ‑wārā wāa‑møcee s‑hkāy c‑hλ (jo kλ ŧλ jruuree nŧ‑hee smjee). ŧλno ar‑ŧ‑h λ pл c‑hλ kλ koee λkleepeemāa‑mø λkwār lk‑hee s‑hkλ c‑hλ anλ λklpenλ jāлŧā đrλk đ‑wārā wāa‑møcee s‑hkλ c‑hλ.

  Ŧλ ŧ‑hāy ŧλ mātλ amλ k‑ha‑møŧpuur‑wk kār‑y kree rh‑yā c‑heeλ. wegŧo mātλ amāree an‑y wλbsāet‑s https://www.ekalipi.com anλ https://www.ekalipi.org nee mulākāŧ lo.

  Λkleepeeŧ‑hee lāb‑h mλlwwā ub‑hā rhλlā ŧmām đλs‑homāa‑mø b‑hārŧnλ såŧ‑hee wd‑hu fāyđo ŧ‑hs‑hλ. b‑hārŧmāa‑mø lāk‑ho loko đ‑wārā bolāŧee 22 (22) sŧ‑ŧāwār b‑hās‑hāo c‑hλ (motāb‑hāgnee b‑hās‑hāomāa‑mø g‑hлā s‑hb‑đo c‑hλ jλ sāmān‑y c‑hλ aŧ‑hwā oc‑hāmāa‑mø oc‑hā k‑huub smān c‑hλ. wāk‑yrcnā pл k‑huub smān c‑hλ). ā wewed‑hŧā ađ‑b‑huŧ c‑hλ.

  Jλ ka‑møe ađb‑huuŧ nŧ‑hee ŧλ c‑hλ λn.λn. s‑k‑rep‑to jλmāa‑mø ā b‑hās‑hāo lk‑hλlee c‑hλ.

  Preлāmλ srλrās‑h b‑hārŧeey loko đλs‑hnā an‑y b‑hāgomāa‑mø s‑hλree ceh‑no wāa‑møcwā aŧ‑hwā an‑y b‑hārŧeey b‑hās‑hāonā wk‑ŧāo sāŧ‑hλ wāŧceeŧ krwā jλwā srl kām krwua‑mø k‑huub mus‑h‑kλl c‑hλ.

  Dur‑b‑hāg‑yλ motāb‑hāgnā loko mānee lλ c‑hλ kλ koee b‑hās‑hā anλ ŧλnee s‑k‑rep‑t as‑ps‑h‑t reeŧλ jodāyλl c‑hλ. amārua‑mø đleel c‑hλ kλ ā kλs nŧ‑hee.

  B‑hārŧmāa‑mø pл, kokāлee, sea‑mød‑hee anλ kās‑h‑meeree jλwee b‑hās‑hāo bhuwed‑h s‑k‑rep‑tono upyog krλ c‑hλ. kλtleekwār b‑hās‑hāomāa‑mø pл s‑k‑rep‑to bđlāee gee c‑hλ. mrāt‑hee “mođee” s‑k‑rep‑tmāa‑mø lk‑hŧee. ŧλ hwλ “đλwnāgree” s‑k‑rep‑tmāa‑mø lk‑hāyλl c‑hλ.

  Ŧλ āpлo đleel c‑hλ kλ b‑hās‑hānee sms‑yāo kλ jλnee sāŧ‑hλ bd‑hā b‑hārŧeey loko preceŧ c‑hλ, ŧλ b‑hās‑hāo sāŧ‑hλ k‑hub j oc‑hua‑mø c‑hλ. ŧλnā bđlλ ŧλmnee pāsλ as‑ŧeŧ‑wmāa‑mø c‑hλ ŧλ b‑hās‑hāmāa‑mø ba‑mød‑hāyλl s‑k‑rep‑tonee guлākār sāŧ‑hλ g‑hлua‑mø krwānua‑mø c‑hλ.

  Amāree srl đrk‑hās‑ŧ “bd‑hee b‑hārŧeey b‑hās‑hāo (anλ aa‑møg‑rλjee) amāree λklpeepee s‑k‑rep‑tno upyog kreenλ lk‑hāee”.

ભારતમાં ભાષાઓ


  ભારતીય એકતાના સ્વપ્નને સમર્પિત એક વેબ સાઇટ, જ્યારે તે ભાષાઓની સમૃદ્ધ વિવિધતા જાળવી રાખે છે.

  એકલીપી લિપિ વિશ્વવ્યાપી અસરો સાથેનો એક વિચાર છે.

  જો આ બધી ભાષાની સામગ્રી એકલીપીમાં ઉપલબ્ધ છે, તો તે એકલીપી શીખી ચૂકી હોય તે વ્યક્તિ દ્વારા વાંચી શકાય છે (જો કે તે જરૂરી નથી સમજી). તેનો અર્થ એ પણ છે કે કોઈ એકલીપીમાં એકવાર લખી શકે છે અને એકલપિને જાણતા દરેક દ્વારા વાંચી શકે છે.

  તે થાય તે માટે અમે ખંતપૂર્વક કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. વિગતો માટે અમારી અન્ય વેબસાઇટ્સ http://www.ekalipi.com અને http://www.ekalipi.org ની મુલાકાત લો.

  એકલીપીથી લાભ મેળવવા ઉભા રહેલા તમામ દેશોમાં ભારતને સૌથી વધુ ફાયદો થશે. ભારતમાં લાખો લોકો દ્વારા બોલાતી ૨૨ (22) સત્તાવાર ભાષાઓ છે (મોટાભાગની ભાષાઓમાં ઘણા શબ્દો છે જે સામાન્ય છે અથવા ઓછામાં ઓછા ખૂબ સમાન છે. વાક્યરચના પણ ખૂબ સમાન છે). આ વિવિધતા અદ્ભુત છે.

  જે કંઇ અદભૂત નથી તે છે એન.એન. સ્ક્રિપ્ટો જેમાં આ ભાષાઓ લખેલી છે.

  પરિણામે સરેરાશ ભારતીય લોકો દેશના અન્ય ભાગોમાં શેરી ચિહ્નો વાંચવા અથવા અન્ય ભારતીય ભાષાઓના વક્તાઓ સાથે વાતચીત કરવા જેવા સરળ કામ કરવું ખૂબ મુશ્કેલ છે.દુર્ભાગ્યે મોટાભાગના લોકો માની લે છે કે કોઈ ભાષા અને તેની સ્ક્રિપ્ટ અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલ છે. અમારું દલીલ છે કે આ કેસ નથી.

  ભારતમાં પણ, કોકાણી, સિંધી અને કાશ્મીરી જેવી ભાષાઓ બહુવિધ સ્ક્રિપ્ટોનો ઉપયોગ કરે છે.

  કેટલીકવાર ભાષાઓમાં પણ સ્ક્રિપ્ટો બદલાઈ ગઈ છે. મરાઠી “મોદી” સ્ક્રિપ્ટમાં લખતી. તે હવે “દેવનાગરી” સ્ક્રિપ્ટમાં લખાયેલ છે.

  તે આપણો દલીલ છે કે ભાષાની સમસ્યાઓ કે જેની સાથે બધા ભારતીય લોકો પરિચિત છે, તે ભાષાઓ સાથે ખુબ જ ઓછું છે. તેના બદલે તેમની પાસે અસ્તિત્વમાં છે તે ભાષામાં બંધાયેલ સ્ક્રિપ્ટોની ગુણાકાર સાથે ઘણું કરવાનું છે.

  અમારી સરળ દરખાસ્ત “બધી ભારતીય ભાષાઓ (અને અંગ્રેજી) અમારી એકલપીપી સ્ક્રિપ્ટનો ઉપયોગ કરીને લખાઈ”.