எங்கள் தமிழ் (பிராமி) பக்கத்திற்கு வருக

λn‑gaφ‑ ŧamel‑ (perāme) pak‑kaŧ‑ŧer‑ku warug

Ekalipi & Tamil Characters Keyboard

Current Page Website Owner

Website Owner info (Coming Soon)


Ŧamel‑ (perāme) muŧal‑ @kalΔpe mār‑re

தமிழ் (பிராமி) முதல் ஏகலேபி மாற்றி


@kalepe muŧal‑ ŧamel‑ mār‑re
ஏகலிபி முதல் தமிழ் மாற்றி


Video Coming Soon

En‑ŧeλāwel‑ Molekaφ


  En‑ŧeλ or‑rumΔk‑kān kanawuk‑kāh ar‑p‑paлeg‑kap‑pat‑t oru walΔŧ‑ŧaφam‑ aŧan‑ molekaφen‑ pan‑mukaŧ‑ŧan‑mΔλΔ parāmareg‑keraŧu.

  @kalepe s‑kerep‑t‑ λn‑paŧu ulag‑haφāweλ ŧāh‑kan‑gaφΔk‑ koл‑t oru λooasanΔ.

  En‑ŧ mole uφ‑φatak‑kam‑ anΔŧ‑ŧum‑ @kalepeλel‑ ketΔŧ‑ŧāl‑, @kalepeλΔk‑ kar‑ruk‑koл‑t oru naparāl‑ patek‑ø muteλum‑ (awaceλm‑ pureλwel‑lΔ λn‑rālum‑). @kalepeλel‑ oru murΔ λluŧalām‑ mar‑rum‑ @kalepeλΔ aren‑ŧ anΔwarālum‑ patek‑kalām‑ λn‑paŧum‑ eŧan‑ poruφ‑.

  Aŧu natak‑ø uŧaw nān‑gaφ‑ wetāmuλr‑ceλutan‑ ceλl‑patukeraooam‑. wewaran‑gaφuk‑ku λn‑gaφ‑ per walΔŧ‑ŧaφan‑gaφān https://www.ekalipi.com mar‑rum‑ https://www.ekalipi.org Δp‑ pār‑wΔλetawum‑.

  @kalepeλelerun‑ŧu paλanatΔλ ner‑kum‑ anΔŧ‑ŧu nātukaφelum‑, en‑ŧeλā aŧeø nan‑mΔ perum‑. en‑ŧeλāwel‑ 22 uŧ‑ŧeλooag‑hapuur‑w molekaφ‑ uφ‑φan, ow‑won‑rum‑ mel‑leλn‑ kaлak‑kān mak‑kaφāl‑ pΔcap‑patuken‑ran (perum‑pān‑mΔλān molekaφel‑ pal cor‑kaφ‑ poŧuwānawΔ al‑laŧu kurΔn‑ŧapat‑cam‑ mekawum‑ oŧ‑ŧawΔ. ŧotareλl‑ mekawum‑ oŧ‑ŧerug‑keraŧu). en‑ŧ pan‑mukaŧ‑ŧan‑mΔ ar‑puŧam‑.

  Aw‑waφawu ar‑puŧamānaŧal‑l λn‑nawen‑rāl‑, en‑ŧ molekaφ‑ λluŧap‑pat‑t nn s‑kerep‑t‑kaφ‑ uφ‑φan.

  Eŧan‑ weφΔwāh, carācare en‑ŧeλrug‑ku nāt‑ten‑ per pakuŧekaφel‑ ŧeru atΔλāφan‑gaφΔp‑ patep‑paŧu al‑laŧu per en‑ŧeλ molekaφΔp‑ pΔcupawar‑gaφutan‑ ŧotar‑pukoφ‑waŧu paooan‑r λφeλ kāreλn‑gaφΔc‑ ceλ‑waŧu mekawum‑ katenam‑.

  Ŧuraŧer‑s‑ha‑tawasamāh perum‑pān‑mΔλān mak‑kaφ‑ oru moleλum‑ aŧan‑ s‑kerep‑tum‑ pereg‑kamuteλāŧ wakΔλel‑ peлΔg‑kap‑pat‑tuφ‑φaŧāh karuŧuken‑ranar‑. eŧu ap‑pate el‑lΔ λn‑paŧu λn‑gaφ‑ karuŧ‑ŧu.

  En‑ŧeλāwel‑ kuut, kaooag‑hane, cen‑ŧe, kās‑ha‑meer‑ paooan‑r molekaφ‑ pal s‑kerep‑t‑kaφΔp‑ paλan‑patuŧ‑ŧuken‑ran. cel nΔran‑gaφel‑ molekaφum‑ s‑kerep‑t‑kaφΔ mār‑reλuφ‑φan. marāŧ‑ŧe “maooate” s‑kerep‑tel‑ λluŧap‑pat‑terun‑ŧaŧu. eŧu ep‑paooaŧu “ŧΔwanāhare” s‑kerep‑tel‑ λluŧap‑pat‑tuφ‑φaŧu.

  AnΔŧ‑ŧu en‑ŧeλr‑gaφuk‑kum‑ ŧeren‑ŧerug‑kum‑ molep‑ perac‑cenΔkaφ‑, molekaφaooatu mekak‑ kurΔwāhawΔ uφ‑φan λn‑paŧu λn‑gaφ‑ karuŧ‑ŧu. aŧar‑ku paŧelāh, mole peлΔg‑kap‑pat‑t s‑kerep‑tukaφen‑ perug‑kaŧ‑ŧutan‑ awΔ en‑num‑ nerΔλ uφ‑φan.

  λn‑gaφ‑ λφeλ mun‑molewu “anΔŧ‑ŧu en‑ŧeλ molekaφum‑ (mar‑rum‑ ān‑gelam‑) λn‑gaφ‑ or‑rΔ @kalepe s‑kerep‑tΔp‑ paλan‑patuŧ‑ŧe λluŧap‑pat wΔл‑tum‑“.

இந்தியாவில் மொழிகள்


  இந்திய ஒற்றுமைக்கான கனவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வலைத்தளம் அதன் மொழிகளின் பன்முகத்தன்மையை பராமரிக்கிறது.

  ஏகலிபி ஸ்கிரிப்ட் என்பது உலகளாவிய தாக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு யோசனை.

  இந்த மொழி உள்ளடக்கம் அனைத்தும் ஏகலிபியில் கிடைத்தால், ஏகலிபியைக் கற்றுக்கொண்ட ஒரு நபரால் படிக்க முடியும் (அவசியம் புரியவில்லை என்றாலும்). ஏகலிபியில் ஒரு முறை எழுதலாம் மற்றும் ஏகலிபியை அறிந்த அனைவராலும் படிக்கலாம் என்பதும் இதன் பொருள்.

  அது நடக்க உதவ நாங்கள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுகிறோம். விவரங்களுக்கு எங்கள் பிற வலைத்தளங்களானhttps://www.ekalipi.com மற்றும் https://www.ekalipi.org ஐப் பார்வையிடவும்.

  ஏகலிபியிலிருந்து பயனடைய நிற்கும் அனைத்து நாடுகளிலும், இந்தியா அதிக நன்மை பெறும். இந்தியாவில் 22 உத்தியோகபூர்வ மொழிகள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் மில்லியன் கணக்கான மக்களால் பேசப்படுகின்றன (பெரும்பான்மையான மொழிகளில் பல சொற்கள் பொதுவானவை அல்லது குறைந்தபட்சம் மிகவும் ஒத்தவை. தொடரியல் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது). இந்த பன்முகத்தன்மை அற்புதம்.

  அவ்வளவு அற்புதமானதல்ல என்னவென்றால், இந்த மொழிகள் எழுதப்பட்ட nn ஸ்கிரிப்ட்கள் உள்ளன.

  இதன் விளைவாக, சராசரி இந்தியருக்கு நாட்டின் பிற பகுதிகளில் தெரு அடையாளங்களைப் படிப்பது அல்லது பிற இந்திய மொழிகளைப் பேசுபவர்களுடன் தொடர்புகொள்வது போன்ற எளிய காரியங்களைச் செய்வது மிகவும் கடினம்.

  துரதிர்ஷ்டவசமாக பெரும்பான்மையான மக்கள் ஒரு மொழியும் அதன் ஸ்கிரிப்டும் பிரிக்கமுடியாத வகையில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதுகின்றனர். இது அப்படி இல்லை என்பது எங்கள் கருத்து.

  இந்தியாவில் கூட, கோகனி, சிந்தி, காஷ்மீர் போன்ற மொழிகள் பல ஸ்கிரிப்ட்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. சில நேரங்களில் மொழிகளும் ஸ்கிரிப்ட்களை மாற்றியுள்ளன. மராத்தி “மோடி” ஸ்கிரிப்டில் எழுதப்பட்டிருந்தது. இது இப்போது “தேவநாகரி” ஸ்கிரிப்டில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

  அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் தெரிந்திருக்கும் மொழிப் பிரச்சினைகள், மொழிகளோடு மிகக் குறைவாகவே உள்ளன என்பது எங்கள் கருத்து. அதற்கு பதிலாக, மொழி பிணைக்கப்பட்ட ஸ்கிரிப்டுகளின் பெருக்கத்துடன் அவை இன்னும் நிறைய உள்ளன.

  எங்கள் எளிய முன்மொழிவு “அனைத்து இந்திய மொழிகளும் (மற்றும் ஆங்கிலம்) எங்கள் ஒற்றை ஏகலிபி ஸ்கிரிப்டைப் பயன்படுத்தி எழுதப்பட வேண்டும்“.